İLGİLİ MEVZUAT : 
 
 
 
 
 BAŞVURULAR İLE İLGİLİ  AÇIKLAMALAR:

1- Tüketiciler ile satıcılar/sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek
     kararları  almak üzere İl ve İlçe merkezlerinde Hakem Heyetleri kurulmuştur.
 
2- İlçe Tüketici Hakem Heyetleri  parasal değeri 5.650,00 TL' nin altındaki uyuşmazlıklarda karar vermeye yetkilidir.
    İl Tüketici Hakem Heyetleri 5.650,00 TL ile 8.480,00 TL arasındaki uyuşmazlıklarda, 
    8.480,00 TL.'nin üstündeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
3- Tüketiciler aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok hakem heyetine başvuru yapamaz.
    Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda hiçbir ücret alınmaz.
 
4- Başvurular, tüketicinin ikametinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine veya mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki hakem heyetine
   bizzat müracaat  ederek veya elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılan başvurularda ek belgelerin sisteme taranarak
   eklenmesi gerekmektedir.
5- Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. 
 
6- Tüketici Hakem Heyeti ayda ikiden az olmamak üzere ihtiyaç duyulduğunda da  başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
 
7- Kararlar, alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat avukata yapılır.
 
8- Tüketici, kapıdan satışlarda, mesafeli satışlarda ve bankadan alınan kredilerde 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip olup, taksitli satış sözleşmelerinde ise 7 gün içerisinde hiç bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptirler.
 
9-  Satıcı veya sağlayıcı, taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.
 
     DİLEKÇE ÖRNEKLERİ: